Proponowana przez Kancelarię Prawną Tłuczek & Wspólnicy usługa obejmuje szeroki zakres czynności mających na celu zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej podmiotom leczniczym w tym m.in.:

 • pomoc przy tworzeniu, przekształceniu, likwidacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • pomoc prawną w ustaleniu zakresu i formy obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi oraz innym podmiotom uprawnionym,
 • ocenę prawną umów, w tym kontraktów i umów o zakazie konkurencji, oraz asystę prawną w procesie negocjacji umów,
 • asystę prawną w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami,
 • tworzenie kontraktów z lekarzami pracującymi w podmiocie leczniczym, z pielęgniarkami, i innym personelem medycznym i niemedycznym,
 • obsługę w zakresie ochrony prawnej lekarzy przed Sądami, komisją wojewódzką i izbą lekarską,
 • redakcję i opiniowanie dokumentów,
 • rejestrację praktyki indywidualnej, grupowej, rejestrację podmiotu leczniczego,
 • przygotowywanie Regulaminów Organizacyjnych,
 • bieżącą obsługę podmiotów leczniczych (sprawy rejestrowe, prawo spółek, prawo pracy, prawo cywilne),
 • kontraktowanie z NFZ,
 • reprezentację prawną na etapie sądowym i przesądowym w postępowaniach wszczynanych przez pacjentów z tytułu tzw. błędów medycznych,
 • audyt dokumentów założycielskich i medycznych, ocenę prowadzonej działalności gospodarczej pod względem zgodności z prawem, doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i sposobu przechowywania oraz związaną z tym ochronę danych osobowych,
 • bieżące doradztwo prawne ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa NSA, WSA oraz SN,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenie spraw i reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami orzekającymi, których stroną jest lub będzie Świadczeniodawca, jak również zastępstwo procesowe,
 • realizację czynności prawnych związanych z windykacją zadłużenia oraz prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Świadczeniodawcy,
 • udzielanie pracownikom Świadczeniodawcy bieżących porad prawnych i wyjaśnień z zakresu obowiązywania i stosowania prawa w zakresie związanym z działalnością Świadczeniodawcy,
 • bieżące informowanie Świadczeniodawcy o wszelkich zmianach w przepisach prawa istotnych dla działalności Świadczeniodawcy.