Kancelaria wspiera samorządy poprzez:

  • bieżącą, kompleksową obsługę prawną statutowej działalności;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
  • sporządzanie ekspertyz prawnych dotyczących interpretacji i praktycznego zastosowania przepisów;
  • kompleksową obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • reprezentację jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji;
  • sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu;
  • doradztwo prawne z zakresu wymagań przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • uczestnictwo w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/województwo rokowaniach (negocjacjach), których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
  • opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów decyzji administracyjnych, aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń i poleceń wójta / burmistrza / prezydenta / starosty / marszałka województwa oraz regulacji wewnętrznych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.